ห้องสมุดประชาชนบุคลากรห้องสมุด

นายถนอม  โยวัง

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอกคำใต้

นางสาวเพชรรัตน์  ใชสงคราม

บรรณารักษ์

นายพีรพงษ์  สุยะ

บรรณารักษ์ (อัตราจ้าง)