ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอดอกคำใต้ประวัติความเป็นมา

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอดอกคำใต้

ได้เริ่มก่อสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๓ รอบ และโปรดให้กระทรวงศึกษาธิการ  โดยกรมการศึกษานอกโรงเรียนดำเนินการจัดสร้าง ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติยศ โดยทรงพระนามว่าห้องสมุด ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ทั่วประเทศจำนวน ๕๑ แห่งและจังหวัดพะเยา จำนวน ๒ แห่ง คือ อำเภอจุน และอำเภอดอกคำใต้

ในเริ่มแรกก่อสร้างห้องสมุดฯ  ได้รับเงินงบประมาณจากรัฐบาล จำนวน ๓,๐๑๖,๗๗๕  บาท เงินสมทบจากส่วนราชการ  พ่อค้า มูลนิธิ สมาคม คณะสงฆ์จังหวัดพะเยาและประชาชนทั่วไปในอำเภอดอกคำใต้ จำนวน ๑,๒๖๗,๑๘๘ บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔,๒๘๓,๙๖๓ บาท โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.หอมนาน เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างในวงเงิน ๒,๒๐๕,๐๐๐๐ บาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอกคำใต้ เมื่อวันพุธ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา จุลศักราช ๑๓๕๕ ตรงกับวันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๓๖ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของชาวอำเภอดอกคำใต้เป็นล้นพ้น