ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอดอกคำใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอกคำใต้ เป็นห้องสมุดมีชีวิต เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีการให้บริการที่หลากหลาย สนองตอบความต้องการของผู้มารับบริการทุกระดับ ทุกเพศทุกวัย

พันธะกิจ

1. ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอกคำใต้ เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่ทันสมัย มีสื่อที่หลากหลายให้บริการแก่ผู้ที่มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด

2. ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอกคำใต้ มีระบบการยืม-คืนที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการใช้บริการ

3. ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอกคำใต้ ให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

4. ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอกคำใต้ มีบรรยากาศที่ร่มรื่น สวยงาม สะอาด เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจและมีบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของคนทุกเพศทุกวัย

5. ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอกคำใต้ มีกิจกรรมที่หลากหลาย เสริมสร้างให้ผู้มาใช้บริการเกิดการเรียนรู้ เกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ