ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอดอกคำใต้ตำบลป่าซางแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา ตำบลป่าซาง