เรื่อง : พรรณไม้โครงการหลวง ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอดอกคำใต้


เรื่อง : พรรณไม้โครงการหลวง
หมวดหมู่ : การเกษตร
ผู้แต่ง : ปวิณ ปุณศรี;วิทวัส บัวจันทร์;สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์;จารุพันธ์ ทองแถม, ม.ล.;อรดี สหวัชรินทร์;สมศักดิ์ วิราพร;บุญวงศ์ ไทยุอตส่าห์;สุโชติ ดาวสุโข;เกษม พิลึก;โชคชัย วงษ์จินดา;โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์;รัชนี ดำรงค์กิจมั่น;กำธร สิงห์โตทอง;ชยันต์ ผลโภค
จำนวนหน้า : 108
ผู้เข้าอ่าน : 70 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :#แนะนำหนังสือน่าอ่าน

เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นโดยโครงการหนังสืออิเล็กทรอกนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอขอบคุณข้อมูลแหล่งที่มา เผยแพร่เพื่อการศึกษาเท่านั้น